9 ประเภทโครงการ โครงการที่เข้าสู่การพิจารณา (โครงการ) สถานภาพการพิจารณา EIA (โครงการ)
อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของ สผ./คชก.จังหวัด ให้ความเห็นชอบรายงาน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน จบกระบวนการ ถอนรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลของเจ้าของโครงการ
โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ------
โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ------
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ------
โครงการอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่สนับสนุน------
โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี------
โครงการพลังงาน------
โครงการเหมืองแร่------
โครงการพัฒนาปิโตรเลียม------
โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน------
รวม------
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่