เลือกช่วงเวลาสำหรับค้นหาข้อมูล
ลำดับ ประเภทโครงการ จำนวนโครงการ ผลการพิจารณา(โครงการ)
อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของ สผ. ให้ความเห็นชอบรายงาน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน จบกระบวนการ ถอนรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลของเจ้าของโครงการ
1โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ-------
2โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ-------
3โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ-------
4โครงการอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่สนับสนุน-------
5โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี-------
6โครงการพลังงาน-------
7โครงการเหมืองแร่-------
8โครงการพัฒนาปิโตรเลียม-------
9โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน-------
รวม-------

ข้อมูลระหว่างวันที่    ถึง