เลือกช่วงเวลาสำหรับค้นหาข้อมูล
ลำดับ ประเภทโครงการ จำนวนโครงการ ผลการพิจารณา(โครงการ)
อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของ สผ. ให้ความเห็นชอบรายงาน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน จบกระบวนการ ถอนรายงาน
1โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ------
2โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ------
3โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ------
4โครงการอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่สนับสนุน------
5โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี------
6โครงการพลังงาน------
7โครงการเหมืองแร่------
8โครงการพัฒนาปิโตรเลียม------
9โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน------
รวม------

ข้อมูลระหว่างวันที่    ถึง